onsdag den 29. marts 2017


ODDER   FILATELISTKLUB
Referat af Ordinær Generalforsamling, Tirsdag den 28. februar 2017.

Der var fremmødt 23 medlemmer.

1. Valg af dirigent. Reo Therkelsen blev valgt som dirigent, og startede med at konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. Formand Finn Laursen fremlagde foreningens beretning. Beretningen var meget fyldestgørende og dækkede både DFF´s og foreningens virke i det forløbne år med de problemer, aktiviteter m.v. der har været aktuelle. Beretningen var krydret med et fornemt gennemarbejdet dias show og blev godkendt efter en del bemærkninger og tilkendegivelser, bl.a.: - Anvisningssalget ønskes bibeholdt og bedst om efteråret. - Kontingentstigningen er godkendt enstemmigt på repræsentantskabsmødet. - Der ønskes ikke anvisningssalg sammen  med byttedagen. - Flere ændringer omkring Postnord, også lokalt er varslet. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet blev fremlagt af Niels Thylstrup og efter enkelte afklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt uden bemærkninger. Regnskabet udviste en positiv fremgang på driften, selv om det samlede regnskab gav et negativt resultat. 4. Indkomne forslag. a Foreningens fortsatte medlemskab af DFF  Formanden redegjorde klart hvilke fordele det enkelte medlem har både lokalt og gennem forbundet ved et medlemskab. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ikke havde nogen forud indtaget holdning til spørgsmålet, men at man ønskede en debat og klar tilkendegivelse af hvad klubbens medlemmer ønsker.  Emnet gav anledning til en god og konstruktiv debat med bl.a. følgende tilkendegivelser: - Se tiden an - Medlemskab giver fordele, tiden for udmeldelse er muligvis ikke nu - Giv medlemskabet en chance - Bedre dialog med forbundet om bl.a. hvad forbundet kan give klubben og i anden række det enkelte medlem - En kritisk vurdering af hvad de betalte medlemskroner anvendes til - Klar til udmelding, unødige udgifter - Vores byttedag er Danmarks bedst besøgte byttedag - Annonceudgifter til byttedag, som i dag er gratis gennem DFF, hvad med dem? - Adressekartotek til byttedagen vil mangle og give problemer

Debatten gav anledning til mange ubesvarede spørgsmål, hvorfor dirigenten efter krav valgte at gå til en skriftlig afstemning, hvortil der blev valgt to stemmeoptællere.  Afstemningen udviste 20 for et fortsat medlemskab, 2 for en udmelding samt 1 blank stemme.

Formanden takkede for afstemningen og konkluderede, at der i fremtiden var brug for en bedre dialog med DFF, samt at vi pressede på for at DFF bruger midlerne på en fornuftig måde.

b Forslag til ændring af foreningens vedtægter

Stadfæstelse af vedtagelse af ændringsforslag til §3, vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2004.

”Som Æresmedlem i Odder Filatelistklub udnævnes et aktivt medlem, der opnår en uafbrudt medlemsperiode på de seneste 25 år og som samtidig er fyldt 70 år. Æresmedlem udnævnes på den generalforsamling, som følger umiddelbart efter at begge betingelser er opfyldt. Medlemskab er herefter kontingentfrit.”

Ændringen indsættes efter

”Juniorer kan optages uden stemmeret”, den øvrige tekst forbliver uændret.

Ændringsforslag til foreningens vedtægter.

På foreningens generalforsamling den 23. februar 2010 blev følgende om foreningens EXPO konto vedtaget.

”Konto med overskuddet fra EXPO ODDER 2009 skal forblive som en særskilt konto. Fra denne konto kan der kun anvendes midler til ekstraordinære aktiviteter, som f.eks. tilskud til tur for klubbens medlemmer til en frimærkeudstilling, eller indkøb af alternative kataloger. For anvendelse af kontoens midler til ovennævnte formål kræves en enig bestyrelsesbeslutning.”

Ovenstående indføjes som en ny §8 idet §8 ændres til §9.

Forslag med følgende tekst fra Byttedagsudvalget blev ligeledes godkendt:

”Ved ophør af byttedagsarrangementer skal saldoen overføres til kontoen med overskuddet fra Expo Odder 2009 og skal forblive som en særskilt konto. Fra denne konto kan der kun anvendes midler til ekstraordinære aktiviteter, som f.eks. tilskud til en tur for klubbens medlemmer til en frimærkeudstilling, eller indkøb af kataloger. For anvendelse af kontoens midler til ovennævnte formål kræves en enig bestyrelsesbeslutning.”

Alle ændringer/tilføjelser blev godkendt, idet formanden oplyste, at nuværende §8  med bestemmelse om at foreningens midler i tilfælde af forenings opløsning tilfalder Odder Lokalarkiv er ændret.

De nye vedtægter vil blive trykt og udsendt sammen med efterårsprogrammet, ligesom de indlægges på klubbens hjemmeside.

5. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 50,- kr., hvilket blev godkendt. Kontingentet er herefter pr. 1. januar2018: A medlemmer 450,- kr. årligt C medlemmer 225,- kr. årligt 6. Valg af a 3 bestyrelsesmedlemmer Niels Thylstrup blev genvalgt som kasserer. Ove Kjær Andersen og Ole Breum Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. b 2 suppleanter Carsten Vraast-Thomsen blev valgt som 1. suppleant, og Hugo Sørensen blev genvalgt som 2. suppleant

 7. Valg af revisor.                                  Bent Møller blev genvalgt. 8. Eventuelt. Opfordring til at bestyrelsen udsender reminder på mail, gerne i et større omfang end nuværende. Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Formanden takkede for det flotte fremmøde samt det engagement der var udvist, hvilket viser at klubbens medlemmer tager generalforsamlingen meget seriøst. Herefter blev ReoTherkelsen hædret med udnævnelse til æresmedlem med nål, diplom og rødvin.

Referat, Ole Breum

torsdag den 23. marts 2017

Klubmøde tirsdag den 28. marts:
Kim Hansen vil fortælle om "One Penny Black" - frimærket, vi vel alle drømmer om?
Det bliver uden tvivl interessant at høre en ekspert på dette område.


Det er Kim Hansen til venstre

tirsdag den 21. marts 2017

Fotos fra den succesrige byttedag i Hou Hallen søndag 19. marts 2017fredag den 10. marts 2017

Odder Filatelistklub afholder byttedag i Hou-Hallen søndag den 19. marts


Der vil være gratis tag selv bord, med flere tusinde frimærker. Skanfil Danmark vil vurdere frimærker, breve og postkort og tager imod evt. indlevering til kommende auktion.
Der er tilsagn fra 7 mønt- og frimærkehandlere samt ca. 40 kræmmere fra hele landet. Vi har i år også fået tilsagn fra Danmarks Filatelist Forbunds juniorarbejde samt Dansk Postkortsamler Klub, som hver deltager med en informationsstand.


Der vil være en lille udstilling med bl.a. gamle lokalhistoriske postkort. Der vil også være borde, hvor der kan byttes frimærker. Alle bytteborde er gratis.
Deltag også i årets konkurrence, hvor præmien er frimærketilbehør. Denne byttedags konkurrence er: Hvilken af Odders nabobyer, Skanderborg, Aarhus eller Horsens, er udpeget til Europæisk Kulturhovedstad 2017?
Hou-Hallens Cafeteria vil også i år kunne stille alles sult og tørst til rimelige priser. DER ER GRATIS ADGANG.
onsdag den 8. marts 2017

Mandag 6. marts var formanden for Forbundet, Niels Kristian Hansen på besøg i Silkeborg Frimærkeklub. Flere af klubbens medlemmer havde taget turen til Silkeborg.

Niels Kristian Hansen og formand for Silkeborg-klubben, Henning Rasmussen.

Th. Ole Breum

Finn, Kenneth og Ole

Finn og Niels Kristian Hansen
onsdag den 1. marts 2017

Generalforsamlingen tirsdag 28. februar 2017


Et af punkterne på generalforsamlingen i Odder Filatelistklub var medlemmernes stillingtagen til klubbens fortsatte medlemskab af Forbundet.


Med stemmerne 20 for, 2 imod, og en blank, stod det klart at Odder Filatelistklub fortsat er en Forbundsklub.

Alle valg til bestyrelse og revisor var genvalg.
Dirigenten Reo Therkildsen blev hædret for 25 år som medlem af Odder Filatelistklub, og blev samtidig udnævnt til æresmedlem.